Odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom za alkohol alebo iné psychoaktívne látky

Ide o poskytnutie odborného poradenstva posudzovanému vodičovi v zmysle Rozhodnutia orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa a § 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, a to v rozsahu zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Naše pracovisko je subjekt oprávnený poskytovať odborné poradenstvo, ktorý vykonáva prostredníctvom posudzujúceho psychológa profesionálnu odbornú činnosť, zameranú na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Posudzovaný vodič je fyzická osoba, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a povinnosť absolvovať profesionálnu odbornú činnosť jej vyplýva zo zákona a rozhodnutia príslušného orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky.

Miestom poskytovania odborného poradenstva posudzovanému je psychologické pracovisko poskytovateľa BLUMENTAL s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Námestie Slobody 9, Banská Bystrica.

Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru bez prerušenia v časoch určených  posudzujúcim psychológom v rámci zákonných časových  intervalov a dôb.

Cena služby: 250 Eur

Odborné poradenstvo je ošetrené zmluvou medzi poskytovateľom a posudzujúcim, z ktorej jeden originál ostáva posudzujúcemu.

Program odborného poradenstva:

Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva a jeho pravidlá, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.

Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.

Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola alkoholu v spoločnosti a skupinové procesy.

Používanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia alkoholu.

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Cena služby: 250 Eur

Odborné poradenstvo je ošetrené zmluvou medzi poskytovateľom a posudzujúcim, z ktorej jeden originál ostáva posudzujúcemu.