Psychologické vyšetrenie držiteľov a nositeľov strelných zbraní a streliva

Psychologické vyšetrenie držiteľov a nositeľov strelných zbraní a streliva podľa zákona č. 128/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

 Od 1.8.2011 je v platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva.

Oprávnenie realizovať uvedené vyšetrenie žiadateľov a nositeľov strelnej zbrane a streliva si môžete overiť na stránke Slovenskej komory psychológov.

Podľa platnej novely ktorou sa mení a dopĺňa zákon 190/2003 Z.z.o strelných zbraniach a strelive a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa musí každý žiadateľ o zbrojný preukaz podrobiť vyšetreniu klinickým psychológom, každý komu vypršala platnosť zbrojného preukazu, do 30.4.2012 mali povinnosť tomuto vyšetreniu podrobiť sa držitelia samočinných, samonabíjacích palných zbraní konštrukčne odvodených alebo upravených zo samočinnej zbrane. Držitelia týchto zbraní musia každých 10 rokov absolvovať psychotesty.

Držitelia skupín B,D,E,F alebo, ktorí neabsolvovali psychotesty do 30.4.2012 ich musia absolvovať pri vydaní nového zbrojného preukazu. Táto povinnosť neplatí pre držiteľov zbraní nad 62 rokov.

Platnosť zbrojného preukazu je 10 rokov.

Ako prebiehajú psychotesty?

V úvode sa klient preukáže dokladom totožnosti.

Vyšetrenie trvá cca 2 hodiny, závisí to od individuálneho psychomotorického tempa každého klienta.

Žiadateľ alebo držiteľ strelnej zbrane alebo streliva vyplní:

Čestné vyhlásenie žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva – príloha č.5 k Vyhláške č. 229/2011 Z.z.

Potom vyplní Anamnestický dotazník spojený s pohovorom s prihliadnutím na priestupky, drogovú a alkoholovú anamnézu, dokázaná abstinencia musí trvať minimálne 3 roky, iné psychické ochorenia alebo poruchy

Potom sa podrobuje vyšetreniu štandardizovanými psychodiagnostickými metodikami, ktorými sa zisťuje jeho:

– výkonová kapacita, čiže pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, vizuálny postreh, senzomotorická aktivita a koordinácia

– intelektová úroveň, ktorá musí dosahovať minimálne populačný podpriemer

– osobnostná štruktúra – zisťuje sa výskyt rizikových faktorov osobnosti ako napríklad emočná labilita, impulzivita, nedostatok racionálnej kontroly a pod.

Nasleduje vyhodnotenie výsledkov, komparácia a interpretácia získaných údajov a pohovor s klientom, ktorý je ukončený vydaním dokladu – PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK O PSYCHICKEJ SPOSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA

v 3 kópiách, ktoré sú určené:

1. pre klienta

2.do zdravotnej dokumentácie

3.na políciu

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť občiansky preukaz, okuliare, pokiaľ nosíte, a Výpis zo zdravotnej dokumentácie (ktorý vám vydá váš ošetrujúci lekár – všeobecný, nie starší ako 2 mesiace, obsahujúci údaje podľa osobitného predpisu §24 odsek 1 Zákona č. 576/2004 Z.z v rozsahu podľa §3 odsek 5 Vyhlášky MZ SR č. 105/2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 229/2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku).

Výpis zo zdravotnej dokumentácie si môžete stiahnuť tu

Cena vyšetrenia je 80 Eur.

Objednať sa môžete tu